• Hoạt Động
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP LẦN THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 17 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

  KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

  Vào ngày 24/8/2016, Hội đồng nhân dân phường 17 đã tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân Phường khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021.
  Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân Phường 17 khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét, quyết định các nội dung:
  - 02 Tờ trình của Ủy ban nhân dân phường: 
  + Tờ trình thứ nhất: Kết quả phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; 
  + Tờ trình thứ hai: Nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 05 năm (2016 – 2021).
  - Báo cáo của UBND Phường về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri (tại các kỳ họp Hội nghị nhân dân Phường từ đầu năm 2016 đến thời điểm kỳ họp lần 2 HĐND).
  - Báo cáo thẩm định tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội và Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 của của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Phường.
  - Báo cáo của Ủy ban  Mặt  trận Tổ Quốc Việt Nam Phường về tham gia xây dựng chính quyền (từ đầu năm 2016 đến nay).
  - Thường trực Hội đồng nhân dân Phường trình Hội đồng nhân dân Phường chương trình hoạt động giám sát toàn khóa và nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Phường khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021.
  - Đại biểu thảo luận và có ý kiến về các văn bản trình trong kỳ họp; Chất vấn và trả lời chất vấn.
  - Thông qua các Nghị quyết gồm:
  + Nghị quyết về thực hiện kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2016.
  + Nghị quyết về phát triển Kinh tế - Xã hội 05 năm (2016 – 2021).
  + Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát toàn khóa Hội đồng nhân dân Phường  khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021.
  + Nghị quyết về nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Phường khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021.
  Ngoài ra, các đại biểu cũng thống nhất kỳ hợp thứ ba HĐND phường dự kiến tổ chức từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2016.

  .
  cheap ralph lauren t shirt swiss replica watches
  rolex replica watches
  replica watches